دسته بندی ها

ویندوز سرور 5

آموزش های مربوط به ویندوز سرور

لینوکس سرور 1

آموزش های مربوط به لینوکس سرور

مقالات

 حل مشکل WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED در ترمینال مک و لینوکس

جهت حل مشکل اتصال به ssh دستور زیر را وارد نمایید. ssh-keygen -R [hostname-or-IP] به جای...