هاست لینوکس آلمان
 • Product 1

  Linux500

  • 500 مگ فضای دیسک
  • 12 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 1 عدد دامنه اضافه
  • 5 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  250,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Linux1000

  • 1000 مگ فضای دیسک
  • 30 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 50 عدد دامنه اضافه
  • 10 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  330,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Linux2000

  • 2000 مگ فضای دیسک
  • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 30 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  470,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Linux3000

  • 3000 مگ فضای دیسک
  • 180 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 50 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  530,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux5000

  • 5 گیگ فضای دیسک
  • 280 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 100 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  730,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  Linux7500

  • 7.5 گیگ فضای دیسک
  • 380 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 150 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  930,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  Linux10000

  • 10 گیگ فضای دیسک
  • 600 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 200 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  1,070,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  Linux15000

  • 15 گیگ فضای دیسک
  • 900 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 250 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  1,300,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  Linux25000

  • 25 گیگ فضای دیسک
  • 1300 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 300 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  1,600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  Linux50000

  • 50 گیگ فضای دیسک
  • 1800 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 350 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  1,950,000/mo
  سفارش دهید