شارژ نمایندگی دامین های ir.

 • Plan 5 Domains

  • مقدار شارژ پنل 24900 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4980
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  249,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 10 Domains

  • مقدار شارژ پنل 48000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4800
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  480,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 20 Domains

  • مقدار شارژ پنل 94000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4700
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  940,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 50 Domains

  • مقدار شارژ پنل 230000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4600
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  2,300,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 75 Domains

  • مقدار شارژ پنل 337500 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4500
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  3,375,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 100 Domains

  • مقدار شارژ پنل 440000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4400
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  4,400,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 150 Domains

  • مقدار شارژ پنل 645000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4300
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  6,450,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 200 Domains

  • مقدار شارژ پنل 840000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4200
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  8,400,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 250 Domains

  • مقدار شارژ پنل 1025000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4100
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  10,250,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • Plan 400 Domains

  • مقدار شارژ پنل 1600000 هزارتومان
   پنل دامین های ملی
   قیمت هر دامین 4000
   زمان شارژ پنل حداقل 8 ساعت حداکثر 72 ساعت
  16,000,000ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید