گواهینامه های اس اس ال از شرکت GeoTrust

QuickSSL Premium

خرید و صدور آنلاین
یک دامنه
اعتبار سنجی دامنه
$ 1،250،000 گارانتی
تضمین بالا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
True BusinessID

خرید و صدور آنلاین
یک دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،250،000 گارانتی
تضمین بالا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
True BusinessID Multi-Domain

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،250،000 گارانتی
تضمین بالا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
True BusinessID Multi-Domain with EV

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،500،000 گارانتی
نوار آدرس سبز
احتیاج به مدارک شرکت خارج از کشور

  • 99% سازگاری با مرورگرها
True BusinessID Wildcard

خرید و صدور آنلاین
چند زیر دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،250،000 گارانتی
تضمین بالا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
True BusinessID with EV

خرید و صدور آنلاین
تنها دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،500،000 گارانتی
سایت پویا
نوار آدرس سبز

  • 99% سازگاری با مرورگرها