سبد خرید ثبت دامین

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domain
New Price
Transfer
Renewal
.ir
41,000ریال
1 Year
42,500ریال
1 Year
42,500ریال
1 Year
.com
275,000ریال
1 Year
349,000ریال
1 Year
349,000ریال
1 Year
.info
465,900ریال
1 Year
465,900ریال
1 Year
465,900ریال
1 Year
.net
275,000ریال
1 Year
446,000ریال
1 Year
446,000ریال
1 Year
.org
423,900ریال
1 Year
423,900ریال
1 Year
423,900ریال
1 Year
.in
319,500ریال
1 Year
319,500ریال
1 Year
319,500ریال
1 Year
.xyz
45,000ریال
1 Year
419,500ریال
1 Year
419,500ریال
1 Year
.co
959,900ریال
1 Year
959,900ریال
1 Year
959,900ریال
1 Year
.us
299,900ریال
1 Year
299,900ریال
1 Year
299,900ریال
1 Year
.mobi
197,000ریال
1 Year
610,000ریال
1 Year
610,000ریال
1 Year
.asia
445,000ریال
1 Year
445,000ریال
1 Year
445,000ریال
1 Year
.name
299,000ریال
1 Year
309,000ریال
1 Year
309,000ریال
1 Year
.pw
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
.tel
419,500ریال
1 Year
419,500ریال
1 Year
419,500ریال
1 Year
.tv
1,190,000ریال
1 Year
1,190,000ریال
1 Year
1,190,000ریال
1 Year
.me
790,000ریال
1 Year
790,000ریال
1 Year
790,000ریال
1 Year
.eu
328,000ریال
1 Year
328,000ریال
1 Year
328,000ریال
1 Year
.de
330,000ریال
1 Year
330,000ریال
1 Year
330,000ریال
1 Year
.pro
529,900ریال
1 Year
529,900ریال
1 Year
529,900ریال
1 Year
.nl
249,500ریال
1 Year
249,500ریال
1 Year
249,500ریال
1 Year
.ru
161,500ریال
1 Year
166,500ریال
1 Year
166,500ریال
1 Year
.ws
830,000ریال
1 Year
830,000ریال
1 Year
830,000ریال
1 Year
.work
270,000ریال
1 Year
270,000ریال
1 Year
270,000ریال
1 Year
.win
899,000ریال
1 Year
899,000ریال
1 Year
899,000ریال
1 Year
.technology
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.email
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.center
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.photos
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.agency
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.support
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.company
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.systems
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.gift
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.photography
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.help
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.gallery
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.network
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.city
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.today
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.digital
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.computer
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.properties
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.social
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.bargains
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.events
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.zone
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.gifts
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.domains
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.wiki
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.diamonds
1,535,000ریال
1 Year
1,535,000ریال
1 Year
1,535,000ریال
1 Year
.clothing
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.marketing
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.estate
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.download
119,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.camera
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.space
198,700ریال
1 Year
295,000ریال
1 Year
295,000ریال
1 Year
.li
500,000ریال
1 Year
500,000ریال
1 Year
500,000ریال
1 Year
.exchange
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.webcam
119,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.website
270,300ریال
1 Year
680,000ریال
1 Year
680,000ریال
1 Year
.audio
450,000ریال
1 Year
450,000ریال
1 Year
450,000ریال
1 Year
.link
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
.site
275,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.click
367,000ریال
1 Year
367,000ریال
1 Year
367,000ریال
1 Year
.online
357,500ریال
1 Year
1,200,000ریال
1 Year
1,200,000ریال
1 Year
.hosting
750,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.club
469,070ریال
1 Year
469,070ریال
1 Year
469,070ریال
1 Year
.ch
435,000ریال
1 Year
0ریال
1 Year
435,000ریال
1 Year
.at
471,000ریال
1 Year
471,000ریال
1 Year
471,000ریال
1 Year
.run
1,525,000ریال
1 Year
1,525,000ریال
1 Year
1,525,000ریال
1 Year
.news
429,000ریال
1 Year
699,000ریال
1 Year
699,000ریال
1 Year
.date
119,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.fr
315,000ریال
1 Year
315,000ریال
1 Year
315,000ریال
1 Year
.lc
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.fm
2,900,000ریال
1 Year
2,900,000ریال
1 Year
2,900,000ریال
1 Year
.tech
399,900ریال
1 Year
1,690,000ریال
1 Year
1,690,000ریال
1 Year
.com.co
435,000ریال
1 Year
435,000ریال
1 Year
435,000ریال
1 Year
.nz
1,710,000ریال
1 Year
1,710,000ریال
1 Year
1,710,000ریال
1 Year
.id.ir
40,000ریال
1 Year
40,000ریال
1 Year
40,000ریال
1 Year
.graphics
679,000ریال
1 Year
679,000ریال
1 Year
679,000ریال
1 Year
.store
399,900ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
.no
680,000ریال
1 Year
680,000ریال
1 Year
680,000ریال
1 Year
.top
269,000ریال
1 Year
269,000ریال
1 Year
269,000ریال
1 Year
.cloud
389,500ریال
1 Year
649,500ریال
1 Year
649,500ریال
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains