سبد خرید ثبت دامین

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domain
New Price
Transfer
Renewal
.ir
41,000ریال
1 Year
42,500ریال
1 Year
42,500ریال
1 Year
.com
275,000ریال
1 Year
349,900ریال
1 Year
349,900ریال
1 Year
.info
465,900ریال
1 Year
465,900ریال
1 Year
465,900ریال
1 Year
.net
275,000ریال
1 Year
446,000ریال
1 Year
446,000ریال
1 Year
.org
423,900ریال
1 Year
423,900ریال
1 Year
423,900ریال
1 Year
.in
319,500ریال
1 Year
319,500ریال
1 Year
319,500ریال
1 Year
.xyz
45,000ریال
1 Year
419,500ریال
1 Year
419,500ریال
1 Year
.co
959,900ریال
1 Year
959,900ریال
1 Year
959,900ریال
1 Year
.us
299,900ریال
1 Year
299,900ریال
1 Year
299,900ریال
1 Year
.mobi
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.asia
445,000ریال
1 Year
445,000ریال
1 Year
445,000ریال
1 Year
.name
299,000ریال
1 Year
309,000ریال
1 Year
309,000ریال
1 Year
.pw
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
.tv
1,190,000ریال
1 Year
1,190,000ریال
1 Year
1,190,000ریال
1 Year
.me
790,000ریال
1 Year
790,000ریال
1 Year
790,000ریال
1 Year
.eu
328,000ریال
1 Year
328,000ریال
1 Year
328,000ریال
1 Year
.de
330,000ریال
1 Year
330,000ریال
1 Year
330,000ریال
1 Year
.pro
559,900ریال
1 Year
559,900ریال
1 Year
559,900ریال
1 Year
.ws
830,000ریال
1 Year
830,000ریال
1 Year
830,000ریال
1 Year
.work
270,000ریال
1 Year
270,000ریال
1 Year
270,000ریال
1 Year
.win
999,970ریال
1 Year
999,970ریال
1 Year
999,970ریال
1 Year
.technology
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.email
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.center
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.photos
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.support
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.company
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.systems
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.photography
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.help
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.gallery
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.network
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.city
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.digital
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.computer
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.events
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.zone
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.gifts
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.domains
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.wiki
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.diamonds
1,535,000ریال
1 Year
1,535,000ریال
1 Year
1,535,000ریال
1 Year
.marketing
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.download
119,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.camera
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.space
198,700ریال
1 Year
295,000ریال
1 Year
295,000ریال
1 Year
.li
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.exchange
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.link
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
.site
275,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.click
367,000ریال
1 Year
367,000ریال
1 Year
367,000ریال
1 Year
.online
357,500ریال
1 Year
1,200,000ریال
1 Year
1,200,000ریال
1 Year
.hosting
750,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.club
469,070ریال
1 Year
469,070ریال
1 Year
469,070ریال
1 Year
.news
429,000ریال
1 Year
699,000ریال
1 Year
699,000ریال
1 Year
.date
119,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.fr
555,000ریال
1 Year
555,000ریال
1 Year
555,000ریال
1 Year
.lc
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.tech
399,900ریال
1 Year
1,690,000ریال
1 Year
1,690,000ریال
1 Year
.graphics
679,000ریال
1 Year
679,000ریال
1 Year
679,000ریال
1 Year
.store
399,900ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
.top
407,500ریال
1 Year
407,500ریال
1 Year
407,500ریال
1 Year
.cloud
389,500ریال
1 Year
649,500ریال
1 Year
649,500ریال
1 Year
.biz
479,900ریال
1 Year
479,900ریال
1 Year
479,900ریال
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains