گواهینامه های اس اس ال از شرکت Thawte

SGC SuperCert

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،250،000 گارانتی
سایت پویا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
7,750,000ریال
Annually
100,000 Setup Fee
Order Now
SSL Web Server

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،250،000 گارانتی
سایت پویا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
3,250,000ریال
Annually
100,000 Setup Fee
Order Now
SSL Web Server with EV Certificate

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،500،000 گارانتی
نوار سبز در مرورگرها
احتیاج به مدارک شرکت در خارج ازکشور

  • 99% سازگاری با مرورگرها
6,000,000ریال
Annually
100,000 Setup Fee
Order Now
Thawte SSL123

خرید و صدور آنلاین
یک دامنه
اعتبار سنجی دامنه
$ 500.000 گارانتی
سایت پویا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
7,155,000ریال
Annually
100,000 Setup Fee
Order Now