هاست لینوکس آمریکا
  • Product 1

    Linux100

    • 100 مگ فضای دیسک
    • 4 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • ندارد دامنه اضافه
    • ندارد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    40,000/mo
    Order Now
  • Product 2

    Linux200

    • 200 مگ فضای دیسک
    • 7 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • ندارد دامنه اضافه
    • 2 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    50,000/mo
    Order Now
  • Product 3

    Linux500

    • 500 مگ فضای دیسک
    • 12 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • 1 عدد دامنه اضافه
    • 5 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    70,000/mo
    Order Now
  • Product 4

    Linux1000

    • 1000 مگ فضای دیسک
    • 30 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • 50 عدد دامنه اضافه
    • 10 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    90,000/mo
    Order Now
  • Product 5

    Linux2000

    • 2000 مگ فضای دیسک
    • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 30 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    140,000/mo
    Order Now
  • Product 6

    Linux3000

    • 3000 مگ فضای دیسک
    • 180 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 50 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    160,000/mo
    Order Now
  • Product 7

    Linux5000

    • 5 گیگ فضای دیسک
    • 280 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 100 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    190,000/mo
    Order Now
  • Product 8

    Linux7500

    • 7.5 گیگ فضای دیسک
    • 380 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 150 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    230,000/mo
    Order Now
  • Product 9

    Linux10000

    • 10 گیگ فضای دیسک
    • 600 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 200 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    270,000/mo
    Order Now
  • Product 10

    Linux15000

    • 15 گیگ فضای دیسک
    • 900 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 250 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    290,000/mo
    Order Now
  • Product 11

    Linux25000

    • 25 گیگ فضای دیسک
    • 1300 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 300 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    320,000/mo
    Order Now
  • Product 12

    Linux50000

    • 50 گیگ فضای دیسک
    • 1800 گیگ ترافیک ماهیانه
    • نامحدود ایمیل
    • نامحدود دامنه اضافه
    • 350 عدد پارک دامنه
    • نامحدود ساب دامنه
    • cPanel کنترل پانل
    • ‌ SSD هارد دیسک
    Only
    370,000/mo
    Order Now