گواهینامه اس اس ال برای نام ایران ودامین های ملی ir.

Commercial SSL Certificate

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
نصب اولیه در صورتی که اس اس ال صادر نشده باشد رایگان
صادر کنند اروپا

Commercial SSL Wildcard

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
نصب اولیه در صورتی که اس اس ال صادر نشده باشد رایگان
صادر کنند اروپا
دارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود

Dv SSL certificate

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صدور حداکثر48 ساعت
نصب اولیه رایگان
بدون صدور مجدد
صادر کنند اروپا