گواهینامه اس اس ال برای نام ایران ودامین های ملی ir.

Commercial

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید ۲ دقیقه

Standard Code Signing SimplySign in the cloud

صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید چند روز کاری

Commercial Wildcard

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید ۲ دقیقه

Commercial 4 Domains

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید ۲ دقیقه

Commercial 10 Domains

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید ۲ دقیقه

Commercial 2Y

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید ۲ دقیقه

Commercial 2Y - 4 domains

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا
زمان آماده سازی بعد از خرید ۲ دقیقه

EV SSL

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صدور حداکثر168 ساعت
صادر کنند اروپا

Trusted SSL (OV)

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
اس اس ال از نوع شرکتی می باشد ، نیاز به مدارک شرکت است