افزایش برخی از پسوند ها با توجه به نرخ ارز , اضافه شدن تعدادی پسوند به لیست قیمت نمایندگی سطح basic و vip با توجه به درخواست نمایندگان.
توجه: به علت نوسانات ارزی حداقل روزانه لیست قیمت ها را بررسی نمایید.
کاربران جهت بررسی قیمت می توانند از لینک زیر اقدام کنند.
https://client.shiraz.technology/cart.php?a=add&domain=register
نمایندگان جهت بررسی قیمت می توانند از لینک زیر اقدام کنند.
https://shiraztechnology.hostcontrol-backoffice.com/ra/domain/pricing/Sunday, December 4, 2016

<< بازگشت